Uslovi korištenja


Ovim uslovima reguliše se Vaše korištenje web stranice R&S d.o.o. Igmanska b.b. - (Ind. zona Unis Pretis), 71320 Vogošća, BiH (u daljem tekstu "web stranica"). Sve informacije prikazane, prenesene i sadržane unutar web stranice, uključujući tekst, fotografije, ilustracije, mape/direktorije, članke, kataloge, preglede, audio i video clip-ove, web-aplikacije, zaštitne znakove kao i druge oblike informacija date na ovoj web stranici su zaštićene autorskim i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne možete modificirati, kopirati, reproducirati, reizdavati, preuzimati, koristiti ili distribuirati bilo kojim putem bilo koji materijal, uključujući kod, software i sadržaj ove web stranice i slično. Vi prihvatate korištenje web stranice u skladu sa ovim USLOVIMA KORIŠTENJA.
S obzirom da je Internet medij koji se usavršava, mi ćemo, s vremena na vrijeme, vršiti izmjene ovih USLOVA KORIŠTENJA ili uvoditi nove stavke u USLOVE KORIŠTENJA. Korištenjem web stranice, Vi prihvatate modificirane i izmijenjene Uslove korištenja web stranice. Ne možete, bez dozvole vlasnika web stranice preuzeti bilo koji sadržaj web stranice, postaviti u frame ili ga uključiti u drugi web site ili drugu web stranicu u bilo kojem obliku.


Izjava o privatnosti

U skladu sa važećim zakonima, web stranica prikuplja razne vrste informacija od Vas. Ova Izjava sadrži način na koji mi prikupljamo informacije od Vas, te u koju svrhu koristimo prikupljene informacije. Ova Izjava o privatnosti ne uključuje informacije koje nam možete dati i koje možemo prikupiti offline, odnosno na nekom događaju, putem telefona ili na drugi način. Ova Izjava o privatnosti ne podliježe bilo kojoj drugoj web stranici osim ove web stranice.


Unošenje podataka

Prihvatanjem ovih uslova korištenja Vi se obavezujete da ćete prilikom registracije unijeti samo tačne informacije, a ne informacije koje su netačne u bilo kojoj formi ili obliku. Također, Vi se obavezujete da ćete nastojati održavati tačnost Vaših informacija datih web stranici tokom vremena, kao i prijaviti sve moguće promjene u tom smislu. Mi također zadržavamo pravo da uskratimo mogućnost korištenja naše web stranice onim korisnicima koji naruše ove uvjete korištenja.


Korištenje web stranice

Vi možete koristiti našu web stranicu samo u svrhu za koju je namijenjena. Ne smijete koristiti našu web stranicu na način koji može prouzrokovati bilo kakvu štetu drugim korisnicima. Vi razumijete da ste samo Vi, a ne web stranica, u potpunosti odgovorni za način na koji koristite našu web stranicu i za sve posljedice koje mogu proizaći iz tog načina upotrebe. Ne smijete kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše web stranice niti koristiti našu web stranicu u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu. Prihvatate da su sadržaj naše web stranice i kompjuterski programi koji omogućavaju njegov rad vlasništvo web stranice i da su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Vi se obavezujete da nećete mijenjati, kopirati, piratizirati, pokušavati otkriti kompjuterski kod, ili koristiti u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu bilo koji dio naše web stranice ili naših kompjuterskih (web) programa. Također, Vi se obavezujete da nećete neovlašteno praviti web stranice ili kompjuterske programe bazirane na bilo kojem dijelu naše web stranice ili naših kompjuterskih programa.


Uskraćivanje prava korištenja web stranice

Vi prihvatate da Vam možemo pod određenim uslovima uskratiti pravo korištenja naše web stranice. Razlozi za takvu našu moguću akciju uključuju narušavanje ovih uvjeta korištenja. Prihvatate da imamo puno pravo da Vam uskratimo pravo korištenja naše web stranice ako smatramo da je to neophodno, i prihvatate da u takvom slučaju mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama.


Sigurnost web stranice i podataka

Prihvatate da ste odgovorni za zaštitu tajnosti Vaše lozinke i prihvatate da ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti urađene pod Vašim korisničkim imenom i lozinkom. Ne smijete davati Vašu lozinku drugim licima i prihvatate da nas morate hitno obavijestiti (putem e-maila na adresu web@ris.ba) u slučaju da otkrijete da neko drugi koristi Vaše korisničko ime i lozinku. Ne smijete narušavati sigurnost naše web stranice i podataka koje sadrži. To pored ostalog uključuje korištenje naše web stranice pod korisničkim imenom i lozinkom koji nisu Vaši; pokušaj da pristupite dijelovima naše web stranice za koje nemate pravo pristupa; pokušaj da ugrozite ili usporite rad naše web stranice; pokušaj da brišete ili mijenjate podatke postavljene od strane drugih korisnika; pokušaj da nedozvoljeno pretražujete bazu podataka naše web stranice. Ako dođe do pokušaja narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka, mi ćemo ih detaljno istražiti, i ako nađemo za shodno, kontaktirat ćemo predstavnike sudske vlasti. Počinioci djela narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka mogu biti podložni krivičnoj odgovornosti.


Zakoni

Vi prihvatate da vrijede Zakoni Bosne i Hercegovine kojim se štite autorska prava i druga srodna prava, kao i drugi Zakoni Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu materiju.


Odricanje i razrješavanje odgovornosti

Vi razumijete da koristite našu web stranicu na Vaš sopstveni rizik, onakav kakav je dat i onda kada je aktivan. Mi Vam ne dajemo nikakvu garanciju vezanu za našu web stranicu i odričemo se svake odgovornosti, implicitne ili eksplicitne, vezane za Vašu upotrebu naše web stranice. Ne dajemo nikakvu garanciju da će naša web stranica biti dostupna bez prekida, sigurna ili bez ikakvih grešaka. Konačno, ne dajemo nikakvu garanciju da će potencijalne greške na našoj web stranici biti ispravljene.
Vi prihvatate da mi ni u kojem slučaju nećemo snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji možete imati zbog:
  1. (a) Vaše upotrebe naše web stranice ili nemogucnosti korištenja naše web stranice
  2. (b) neovlaštenog pristupa Vašim podacima ili neovlaštene promjene Vaših podataka;
  3. (c) postupaka drugih korisnika naše web stranice;
  4. (d) bilo čega drugoga vezanog za našu web stranicu. Slažete se da razrješavate web stranicu i uposlenike web stranice bilo kakve odgovornosti, uključujući advokatske troškove, u slučaju tužbe ili bilo kakve druge zakonske akcije učinjene od strane trećeg lica, a nastale zbog Vaše upotrebe naše web stranice ili Vašeg kršenja ovih uslova korištenja.


Trademark informacije

Web stranica je zaštićeni znak R&S d.o.o. Sarajevo. Vi prihvatate da ne smijete na bilo koji način koristiti ove zaštićene znakove bez izričite prethodne pismene dozvole vlasnika web stranice R&S d.o.o.


Prijava kršenja Uslova korištenja

Molimo Vas da bilo koje kršenje ovih Uslova korištenja od strane trećih lica prijavite putem email-a na adresu: web@ris.ba.


Generalne informacije

Ovi Uslovi korištenja čine cjelokupan ugovor između Vas i web stranice, koji reguliše Vaše korištenje naših usluga. Navedeni Uslovi korištenja, kao i odnos između Vas i web stranice su uređeni zakonima Bosne i Hercegovine. Ako je neki dio ovih Uslova korištenja proglašen nevažećim od strane nadležnog suda, svi ostali dijelovi ostaju važeći i na snazi. Uslov za korištenje ove web stranice je prihvatanje ovih Uslova.